I-Ur-och-Skur_logo_PMSIdén i I Ur och Skurs pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Grunden är friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.
 Ett förhållningssätt i pedagogiken är att agera utifrån en värdegrund som innefattar hur barnen är och lär. Barnet är hela tiden i centrum.

Ledarna strävar efter

 • att se till barnets olika utvecklingsnivåer
 • att vara nära barnet för att se dess behov, erfarenheter och förmågor
 • att förstå att barnen lär på olika sätt och under olika betingelser

I naturen blir mötet med den nya omgivningen en plats för aktivt sökande. Barnen tar initiativ och är aktiva i sin lek- och lärsituation. I Ur och Skurs ledare är barnens vägledare och följeslagare.

Mål

I Ur och Skurs mål med läroplanen som grund
Verksamheten ska sträva efter att varje barn

 • Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
 • Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
 • Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
 • Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
 • Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
 • Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Varför ska man välja i ur och skur?

”Barn behöver krypa, klättra, känna saker med händerna.
Det vilda måste tillåtas i barns liv.”

– Malin Bergström, Barnpsykolog, tidningen Filter

Vilka fördelar har I Ur och Skur jämfört med traditionell förskole- och skolverksamhet? Här är några argument utifrån barnets/elevens respektive förälderns perspektiv.

För barnen/eleverna

 • Grunden ges till ett aktivt liv genom friluftsliv och olika friluftsaktiviteter.
 • Tid och utrymme för fysisk rörelse. Rörelse som ger glädje.
 • Fin- och grovmotorisk övning och utveckling vilket leder till god kroppsuppfattning och en ökad självkännedom.
 • Hälsan stärks; friskare, tränar muskler och blir fysiskt starkare.
 • Solljuset påverkar vakenheten, hjärnans utveckling och ger vitaminer, barnet blir piggt och vaket.
 • Möjlighet till reflektion, ro och avkoppling, mindre stressad, vilket är en grund till att lättare att ta till sig kunskaper och lättare till koncentration. Kreativiteten utvecklas, i leken, i att undersöka och upptäcka.
 • Genusneutralt i skogens lekar och aktiviteter.
 • Färre konflikter med kamraterna då utrymmet är större och barnets egen fantasi bestämmer vad naturföremålet föreställer.
 • Får möjlighet till att skapa en naturkänsla och ett naturintresse genom positiva naturupplevelser under olika förutsättningar året om. Lär om allemansrätten.
 • En miljömedvetenhet som utvecklas genom åren. Förstår möjligheten till att påverka det som sker.
 • Empatisk- och socialutveckling; ta hand om och vårda, hjälpa varandra, lösa uppgifter tillsammans med andra.
 • Möjligheter att koppla ihop teori och praktik. Lära med alla sinnen ger fördjupad kunskap, sinnena minns kunskapen.
 • Se helheter och sammanhang arbeta ämnesövergripande.
 • Bildar begrepp och grundlägger matematiskt tänkande, lär i autentiska miljöer.

För föräldrarna

 • Aktiva, kreativ och glada barn
 • Friska och starka barn
 • Barn som utvecklar en lust till lärandet
 • Möjlighet att idka olika sorters friluftsaktiviteter tillsammans med sina barn
 • Möjlighet till kunskaper om natur och friluftsliv och chans att utveckla sitt eget friluftsliv
 • Mer miljömedvetna genom barnens påverkan
 • Möjlighet att delta i verksamheten och att stödja verksamheten på olika sätt
 • En nära kontakt med ledarna som har en nära kontakt med ditt barn
 • Välutbildade ledare