Naturen – världens bästa klassrum!

En bra skola är som ett äventyr.

Vi tror att vi har hittat receptet på en bra skola i Vendelsö. Lötkärrsskolan är en liten grundskola med elever från förskoleklass till åk 3. Verksamheten bedrivs av lärare, förskollärare och fritidslärare. Precis som i vår förskoleverksamhet så vill vi försöka hålla elevantalet nere i våra klasser. Små klasser ger arbetsro.

Vår verksamhet bygger på I Ur och Skurs metoder som innebär att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen, året om. Detta gör vi genom att blanda klassrumsundervisning med friluftsliv, natur och miljö i alla ämnen och i all verksamhet när det är möjligt.

I vår undervisning använder vi oss även av ny teknik. Kunskapsinhämtning, dokumentation och estetiskt skapande sker till exempel med hjälp av digitala verktyg som Ipads. Våra klassrum är modernt utrustade, bland annat med Smartboard och trådlöst nätverk.

”Det är Skrinna idag!, vi ska till Drevviken och åka skridskor, har du sett mitt sittunderlag?”

Vi följer läroplanen Lgr 11

Arbetssätt

Vi arbetar upplevelsebaserat. Eleverna lär med alla sinnen vilket gör att de förstår och befäster sina kunskaper på ett mer bestående sätt genom att det som de lärt sig baseras på upplevda minnen. Det innebär samtidigt att fler barn kan ta till sig undervisningen eftersom vi alla lär oss saker på olika sätt. En del förstår lättast när de lyssnar, en del när de ser en text eller en bild, andra när de får göra saker praktiskt eller uppleva dem fysiskt med hela kroppen.

Vi strävar efter att alltid ha den enskilda eleven i centrum. Pedagogerna som arbetar hos oss värdesätter elevens intellektuella, sociala, empatiska, fysiska och estetiska förmåga och lärande.

Pedagogerna arbetar både i skolan och på fritids och får på så vis en helhetssyn av eleverna. De lär känna eleverna på ett djupare plan eftersom de har möjlighet att se och möta eleverna i olika miljöer och skiftande situationer. Detta skapar trygga relationer mellan elever och pedagoger.

Friluftsfrämjandets friluftsskolor

I skolan använder vi oss också av Friluftsfrämjandets friluftsverksamhet så som Strövare och Frilufsare. Under dessa aktiviteter är vi ute i skogen, vid sjön eller ängen. Barnen får utvecklas och lära  om naturen, miljön och hur vi påverkar dessa. I skolan integrerar vi dessa verksamheter med det praktiska och muntliga övningarna i det övriga skolarbetet. Eleverna kan ha engelsk teater ute i skogen, använda praktisk matematik eller bygga upp en stenåldersby.
Skogen bakom skolan är en skog med många olika biotoper och artrikedomen är stor. Det använder vi oss av i undervisningen med både stora och små barn på olika sätt under olika årstider.